อ่อนสุวรรณจ., Chonmahatrakul, N., ดวงมาลย์จ., อติชาติธานินทร์ณ., ไตรรัตน์วรกุลพ. และ ชลไชยะว. (2020) “แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), น. 184-201. doi: 10.14456/lartstu.2020.9.