ตั้งดิลกธนากุลจ., ตัญศิริค. และ สังขมานอ. (2020) “การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), น. 141-164. doi: 10.14456/lartstu.2020.7.