Jangcharoenjittkul, K. (2020) “ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), น. 126-140. doi: 10.14456/lartstu.2020.6.