อินทะสีว. (2020) “วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ: กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤต ภายใต้การทูตพหุภาคี”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), น. 1-18. doi: 10.14456/lartstu.2020.1.