เชวงกิจวณิชส. (2020) “ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย -ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), น. 40-67. doi: 10.14456/lartstu.2020.3.