ชูติกมลธรรมช. (2019) “ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression (History of Depression: From Melancholia to Depression)”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), น. 169-195. doi: 10.14456/lartstu.2019.8.