จตุพรอ. (2019) “บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic.”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), น. 196-210. doi: 10.14456/lartstu.2019.9.