ธนจิราวัฒน์ส. และ บุรุษพัฒน์ส. (2019) “ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tonal Geography of Tai Yuan In Southeast Asia)”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), น. 79-106. doi: 10.14456/lartstu.2019.4.