พงษ์นิลม. (2019) “ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), น. 48-78. doi: 10.14456/lartstu.2019.3.