เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ กนกวรรณ. 2021. “การวิเคราะห์เชิงเปรียบต่างระหว่าง“กริยารูป teiku” ในภาษาญี่ปุ่น และ ‘กริยา + ไป’ ในภาษาไทย: ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 (1):24-58. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/244790.