เดชอมรชัยสิรจิตต์. 2020. “บทบรรณาธิการ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/244408.