สมควร นุชนารถ, ชำนาญมาก รักชนก, และ ณรงค์ชัย วณิชชา. 2021. “เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 (2):216-47. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/243493.