แผลงศร รุ่งฤดี. 2021. “กระบวนจินตภาพในความเรียงของนิ้วกลม”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 (1):144-72. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/243479.