นุ่มทอง กนกพร, และ แก้วสุวรรณ์ จตุวิทย์. 2021. “การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 (1):269-97. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/242205.