ฉันทสิทธิพรดร.สยุมพร. 2020. “พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นจีนผ่านแบบเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1), 68-96. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.4.