วารสารกองบรรณาธิการ. 2019. “กองบรรณาธิการ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 (1). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/199246.