อ่อนสุวรรณจุฑามณี, Nawasri Chonmahatrakul, ดวงมาลย์จุฑาทิพ, อติชาติธานินทร์ณัฐชยา, ไตรรัตน์วรกุลพร, และ ชลไชยะวีระศักดิ์. 2020. “แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1), 184-201. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.9.