ลครพลปรัชญากรณ์. 2020. “คณะกรรมการกลางกลาโหม: การควบคุมอำนาจกองทัพ ของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 - 2477 ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1), 224-39. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.11.