ตั้งดิลกธนากุลจิดาภา, ตัญศิริคเชนทร์, และ สังขมานอุมาภรณ์. 2020. “การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1), 141-64. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.7.