Jangcharoenjittkul, Kiattisak. 2020. “ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1), 126-40. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.6.