อินทะสีวิเชียร. 2020. “วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ: กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤต ภายใต้การทูตพหุภาคี”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1), 1-18. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.1.