เชวงกิจวณิชสมเกียรติ. 2020. “ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย -ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 (1), 40-67. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.3.