ดิษโสธงชัย. 1. “การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อหาและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช: ความสอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (2), 1-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/15320.