เวสสะโกศลพิมพันธุ์. 1. “การศึกษาสำรวจคุณสมบัติของนักแปล”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 (1), 79-94. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14611.