เชวงกิจวณิชสมเกียรติ. 1. “การปรับปรุงระบบ "ส่วน" ในพจนานุกรมคันจิ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 (1), 36-53. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14609.