เอื้อมนารมย์สิรินยา. 1. “การวิเคราะห์หน่วยเสียง /ŋ/ ในภาษาฝรั่งเศส ของนักศึกษาไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (1), 121-33. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14485.