จานเขื่องกนิษฐา. 1. “นโยบายการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ (ค.ศ. 1960-2000)”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (1), 99-120. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14483.