โชติเธียระวงศ์จิราพร. 1. “พระกฤษณะกับนิกายภาควตะ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (1), 68-84. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14479.