เชวงกิจวณิชสมเกียรติ. 1. “การเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (1), 48-67. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14476.