งามจิตรเจริญวัชระ. 1. “บทวิพากษ์ปรัชญาภควัทคีตา”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (1), 32-47. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14475.