ชื่นสุวิมลบุญเรือง. 1. “บทบรรณาธิการ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (1), (1). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/14467.