เจริญจิตรกรรมประคอง. 1. “อุบัติการณ์”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 338-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13707.