วรานุสันติกุลสิทธิโชค. 1. “จิตวิทยาพฤติกรรมนิยม จิตวิทยานิมาน และอุเบกขาธรรมในชีวิตกับการทำงาน”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 301-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13700.