ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ดนัย. 1. “การศึกษาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา: วิวัฒน์หรือวิบัติ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 249-71. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13696.