แก้วกฤษฎางค์พัชราภร. 1. “หน้าที่สื่อสัมพันธ์ของประโยคคำถาม: การเกริ่นนำชักจูงคู่สนทนาเพื่อรักษาปฏิสัมพันธ์”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 229-48. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13694.