วิริเยนะวัตร์ปิยะนุช. 1. “ภาพผู้หญิงญี่ปุ่นที่สะท้อนในงานเขียนสมัยเมจิ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 196-228. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13692.