พลายเล็กสุภาพร. 1. “นิราศจักรวาล: นิราศยุค 2548”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 173-95. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13691.