คำวชิรพิทักษ์ปภัสรา. 1. “ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 155-72. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13689.