อยู่ประยงค์ธนาวรรณ. 1. “การใช้ภาษาไทยและวิธีเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 137-54. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13686.