ทวยเจริญพิณทิพย์. 1. “ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), 67-98. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13680.