เจริญจิตรกรรมประคอง. 1. “บทบรรณาธิการ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 (1), (4). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/13664.