ชูติกมลธรรม ชนกพร. 2019. “ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 (1):169-95. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.8.