วินิจจะกูล ธงชัย. 2013. “อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ ‘ครูเบ็น’”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 (1):163-93. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/12594.