วินิจจะกูลธงชัย. 1. “อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น"”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 (1), 163-93. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/12594.