โกมลมาลย์พสุธา. 1. “"การพนันม้าแข่ง" การดำรงอยู่ของการพนันนอกกฎหมายในสังคมไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 (2), 69-118. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/12567.