จตุพรออมสิน. 2019. “บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic.”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 (1), 196-210. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.9.