กลิ่นจันทร์แดง ฐานะมนตร์. 2013. “รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 (2):36-56. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/11913.