ธนจิราวัฒน์สิริวรรณพิชา, และ บุรุษพัฒน์สมทรง. 2019. “ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tonal Geography of Tai Yuan In Southeast Asia)”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 (1), 79-106. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.4.