พงษ์นิลมนตรา. 2019. “ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 (1), 48-78. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.3.