เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ก. การวิเคราะห์เชิงเปรียบต่างระหว่าง“กริยารูป teiku” ในภาษาญี่ปุ่น และ “กริยา + ไป” ในภาษาไทย: ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 24–58, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/244790. Acesso em: 27 ม.ค. 2022.